Project team/ Echipă

liviu andreescu

Liviu Andreescu

Fields of interest: higher education and research policy, church-state relations, futures studies

Liviu Andreescu is associate professor with the Faculty of Administration and Business at the University of Bucharest. Previously, he taught for more than a decade at the Spiru Haret University. He holds a PhD in political science (SNSPA) and an MA in American Studies (UB). He has also been working as an expert on higher education and research with UEFISCDI for the better part of a decade. He has published on higher education and research policy, church-state relations, and futures studies, sometimes at the intersection of these fields

Faculty of Administration and Business, University of Bucharest

ICUBLiviu Andreescu

Domenii de interes: politici publice în învățământului superior și cercetare, relația stat – biserică, viitorologie

Liviu Andreescu este profesor asociat la Facultatea de Administrație și Afaceri a Universității din București. A predat pentru Universitatea Spiru Haret pentru mai bine de un deceniu. Deține un doctorat în Științe Politice (SNSPA) și un masterat în Studii Americane (UB). De asemenea, a profesat ca expert în învățământul superior și cercetare în UEFISCDI în cea mai bună parte a deceniului. A publicat pe teme legate de politici ale învățământului superior și de cercetare, relația dintre biserică și stat, și futurologie, uneori la intersecția dintre aceste domenii.

viorel proteasa

Viorel Proteasa

Fields of interest: higher education policy, scientometry, public policy

Viorel Proteasa is currently the director of the Centre for Public Policy, within the West University of Timisoara. He holds a PhD in Political Science, obtained from the National School of Political and Administrative Studies in 2013. He was a post-doctoral research fellow at the ‘Carol Davila’ Medicine and Pharmacy University in Bucharest, where he studied the scientific impact of the academics in medicine schools in Romania. As a professional, he was member of the Bologna Process Secretariat between 2010 and 2012 and he worked as an expert on higher education policies with the central agencies and buffer organisations (UEFISCDI, ARACIS, CNFIS). His academic publications are focused on higher education policies. While undergoing his university studies, he was involved in the student politics; he served as a member of the ESIB/ESU Executive Committee, as ANOSR’s president, and as OSUT’s president.

West University of Timisoara, WUS Public Policy Center

ICUB


Viorel Proteasa

Domenii de interes: politici publice în învățământul superior, scientometrie, politici publice

Viorel Proteasa este cercetător științific de gradul al III-lea și în prezent Director al Centrului de Politici Publice al Universității de Vest din Timișoara. Este doctor în Științe politice, titlu obținut la Școala Națională de Studii Politice și Administrative în 2013. A beneficiat de o bursă de cercetare post-doctorală la Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București, unde a studiat impactul științific al universitarilor din facultățile de medicină. Ca profesionist, a făcut parte din Secretariatul Procesului Bologna 2010-2012 și a colaborat cu UEFISCDI și ARACIS în calitate de expert pentru politicile de învăţământ superior. A publicat articole legate de politicile de învățământ superior.

Matei Ghematei-gheboianuboianu

Fields of interest: history of higher education, history of communism, Eastern Europe

Matei Gheboianu is a lecturer at the Faculty of History, University of Bucharest. He has a Ph.D. in history, having graduated at the University of Bucharest in 2013. He underwent studies at the Humboldt University – Berlin, Institut für Geschichtswissenschaften, Geschichte Osteuropas and Institut für Hochschulforschung from Wittenberg. He has published works on the Romanian higher education during communism.

Faculty of History, University of BucharestMatei Gheboianu

Domenii de interes: istoria învățământului superior, istoria comunismului din Europa de Est

Matei Gheboianu este lector universitar la Facultatea de Istorie a Universității de București. Este doctor în Istorie, titlu obținut la Universitatea din București în anul 2013. A beneficiat de stagii de pregătire la Universitatea Humboldt – Berlin, Institut für Geschichtswissenschaften, Geschichte Osteuropas și Institut für Hochschulforschung din Wittenberg. A publicat articole legate de învățământul superior românesc în perioada comunistă.

delia-gologan-poza-2

Delia Gologan

Fields of interest: Higher education policy (quality assurance policy, social dimension of education), public policy

Delia Gologan is currently a PhD student within the Doctoral School of Political Sciences within the National University of Political Sciences and Public Administration, Bucharest (SNSPA). She has worked as a public policy expert with UEFISCDI on several projects dealing with equity in education, internationalization and university management (IEMU) and Higher Education evidence-based policy making. She has worked as an external evaluator in several institutional evaluations of Higher Education Institutions or External Quality Assurance Agencies, and as a member of ARACIS council. During her studies she was involved in student organizations (e.g. OSF) and served as a member of the Executive body of ANOSR.Delia Gologan 

Domenii de interes: politici ale învățământului superior (politici de asigurare a calității, dimensiunea socială a educației), politici publice

Delia Gologan este studentă în cadrul Școlii Doctorale de Științe Politice a Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative (SNSPA). A lucrat ca expert în politici publice cu UEFISCDI la o serie de proiecte ce au tratat echitatea în educație, internaționalizarea și managementul universităților (IEMU) și Higher Education evidence-based policy making. A lucrat ca evaluator extern în diverse evaluări instituționale ale Instituțiilor de Învățământ Superior și ale Agențiilor Externe de Asigurare a Calității ca membră a consiliului ARACIS. În timpul studiilor sale a fost implicată în organizații studențești (ex. OSF) și a servit ca membră în corpul Executiv al ANOSR.

vlad-botgros
Vlad Botgros 
Fields of interest: new social movement theories, discourse analysis, political ideologies, political economy
 

Vlad Botgros is a PhD student in Political Science at the West University of Timișoara. His thesis focuses on Romanian civic youth social movements. He also holds a MA in International Development Studies, graduating with a dissertation on ethics and development. He has worked with the Centre for the Advancement of Security Culture (CPCS) and as part of a research team working on migration and the Romanian diaspora (PNCDI III).Vlad Botgros

Domenii de interes: teoriile noilor mișcări sociale, analiză de discurs, ideologii politice, economie politică

Vlad Botgros este doctorand în domeniul Științe Politice la Universitatea de Vest din Timișoara. Teza sa se concentrează pe mișcări sociale ale tinerilor implicați civic din România. Deține, de asemenea, un masterat în Studii de Dezvoltare Internațională, absolvind cu o disertație pe etică și dezvoltare. A colaborat cu Centrul de Promovare a Culturii de Securitate (CPCS) și ca parte a unei echipe de cercetare ce lucrează pe migrație și diaspora Românească (PNCDI III).

rsz_1111173385_931858096845148_8776972491150715326_n_1

Alexandra Dodiță

Fields of interest: critical policy studies, governmentality, mental health

Dodiță Alexandra is a PhD student in Political Science at the West University of Timișoara. She holds a MA in Comparative European Studies within the same university. Her main research interests revolve around public policy studies with a focus on mental health policies in the EU. Her involvement in the NEOSTUD research project comes on the background of her involvement in a representative student organisation, and on her interest in neo-institutionalist approaches.Alexandra Dodiță

Domenii de interes: analiză critică de politici publice, guvernamentalitate, sănătate mintală

Dodiță Alexandra este doctorandă în domeniul Științe Politice la Universitatea de Vest din Timișoara. Deține un masterat în Studii Europene Comparate în cadrul aceleiași universități. Principalele interese de cercetare ale sale se concentrează în jurul analizei de politici publice cu accent pe politici de sănătate mintală în UE. Implicarea sa în proiectul NEOSTUD vine pe fondul implicării sale într-o organizație studențească de reprezentare, și al interesului ei în abordări neo-instituționale